Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Program kursu:

Organizacja ratownictwa medycznego (podstawy prawne)
Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy (docelowo Krajowy System Ratowniczy), jako organizator współczesnego ratownictwa zintegrowanego - podstawy prawne działania. Ratownictwo przedszpitalne. Organizacja ratownictwa medycznego w KSRG (docelowo KSR). Cel stosowania standardów ratowniczych w ratownictwie medycznym. Wyposażenie JRG PSP i krajowych baz sprzętu specjalistycznego w sprzęt medyczny i ratowniczo - logistyczny - temat ten może być zastąpiony tematem o podobnym brzmieniu, odpowiadającym specyfice określonego podmiotu ratowniczego, działającego w systemie lub współpracującego z systemem ratowniczym.

Bezpieczeństwo (własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia)
Bezpieczeństwo higieniczno - sanitarne w czasie akcji. Ryzyko zakażeń m.in.: WZW i HIV. Zapobieganie kontaktowi z krwią, wydzielinami i wydalinami poszkodowanych.
Postępowanie w przypadku zranień przedmiotami mającymi kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami poszkodowanych. Postępowanie ze zużytymi materiałami opatrunkowymi i innymi odpadami. Higieniczno - sanitarne warunki pozostawiania miejsca zdarzenia.
Bezpieczeństwo poszkodowanego: zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, jako wskazania do natychmiastowej ewakuacji. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia.

Zestawy ratownicze, defibrylator, dezynfekcja sprzętu
Elementy składowe zestawu ratowniczego - przeznaczenie, możliwości wykorzystania, zasady użycia. Defibrylator - zasada działania, wskazania i przeciwwskazania do jego użycia. Zasady dezynfekcji sprzętu. Zasady uzupełniania zużytych materiałów wchodzących w skład zestawu. Organizacja punktu odkażania sprzętu medycznego w podmiocie ratowniczym. Dokumentacja gotowości sprzętu. Zaopatrzenie i odzyskiwanie sprzętu wielorazowego.

Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego
Podstawy topografii narządów i układów. Elementy anatomii i czynności układu oddechowego, krążenia i nerwowego. Wywiad ratowniczy. Ocena podstawowych funkcji życiowych, ocena obrażeń ciała. Badanie wstępne, badanie szczegółowe.

Poszkodowany nieprzytomny
Przyczyny utraty przytomności. Omdlenie. Ocena stanu przytomności. Skala AVPU, GLASGOW. Pozycja bezpieczna.

Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne)
Zasady postępowania w przypadku nagłego zatrzymania podstawowych funkcji życiowych. Bezprzyrządowe i przyrządowe prowadzenie oddechu zastępczego 100% tlenem. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dorosłego, dziecka, noworodka / niemowlęcia, kobiety ciężarnej.

Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
Defibrylacja jako element resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Wstrząs
Przyczyny i objawy wstrząsu. Udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym we wstrząsie. Zagrożenie wstrząsem.

Inne stany nagłe (drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie)
Ogólne informacje dotyczące objawów padaczki, cukrzycy zdekompensowanej, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, zatruć. Mechanizm tonięcia.

Urazy mechaniczne i obrażenia (złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn)
Rodzaje ran. Podstawy aseptyki i antyseptyki. Rany miksty. Rodzaje krwotoków. Zasady tamowania krwotoków i krwawień zewnętrznych. Rodzaje złamań, objawy i konsekwencje. Urazy stawów. Stabilizacja i unieruchamianie środkami standardowymi i doraźnymi. Sposoby postępowania w przypadku złamań, zwichnięć, skręceń przy zastosowaniu procedur ratowniczych.
Objawy oraz zasady postępowania w obrażeniach kręgosłupa. Podejrzenie urazu kręgosłupa. Podstawowe objawy oraz ogólne zasady postępowania w przypadku obrażeń: głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy.

Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia (zagrożenia środowiskowe)
Objawy i zagrożenia w przypadku urazów termicznych, chemicznych i elektrycznych. Drogi wnikania i działanie na organizm ludzki niektórych substancji chemicznych.

Taktyka działań ratowniczych (zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze; segregacja, karta segregacyjna, karta udzielonej pomocy), logistyka
Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym - procedura. Pojęcie zdarzenia masowego, mnogiego, pojedynczego. Segregacja wstępna jako proces określenia priorytetów leczniczo - transportowych. Karta udzielonej pomocy medycznej.

Ewakuacja ze strefy zagrożenia
Zasady identyfikacji zagrożeń dla poszkodowanych i ratowników oraz wyznaczania strefy zagrożenia. Sposoby ewakuacji poszkodowanych w różnych warunkach taktycznych. Charakterystyczne cechy ułożeń poszkodowanych po urazach. Układanie na noszach. Zasady ewakuacji poszkodowanych na noszach. Pokonywanie przeszkód terenowych w czasie ewakuacji.
Organizacja działań ratowniczych w nocy oraz warunkach niskich temperatur, a także w innych niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Udzielanie pomocy w sytuacjach symulowanych
Ocena zastanej sytuacji ratowniczej i prognoza jej rozwoju. Ocena aktualnego zagrożenia poszkodowanych w miejscu zdarzenia i ryzyka ratowniczego. Konstruowanie i przyjęcie planu medycznych działań ratowniczych. Zastosowanie podziału na podstawowe zadania taktyczne z zakresu ratownictwa medycznego (przybycie, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dotarcie do poszkodowanego, udzielenie pomocy lub ewakuacja, wykonanie dostępu do poszkodowanego) w zdarzeniach: komunikacyjnych, chemicznych, pożarowo - wybuchowych, budowlanych, górskich, górniczych, wysokościowych, wodnych (morskich) i wykonywanie innych czynności ratowniczych, np.: przewidzianych dla specjalistycznych grup ratowniczych.
Postępowanie kierującego działaniem ratowniczym w sytuacji zdarzenia uznanego za masowe.
Organizacja dekontaminacji w czasie działań ratowniczych oraz w czasie katastrofy. Organizacja zabezpieczenia logistycznego zdarzeń masowych i w czasie katastrof. Aspekty zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych.
Rola i zadania powiatowego centrum powiadamiania ratunkowego - zintegrowanych stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
Wsparcie psychologiczne dla poszkodowanego i ratownika. Zasady organizacji wsparcia psychologicznego dla ofiar zdarzenia w szczególności dla dzieci. Ilość godzin na ten temat może zostać zwiększona w zależności od potrzeb danej służby lub podmiotu ratowniczego.

Zajęcia do dyspozycji prowadzących.
Ilość i przeznaczenie godzin określa kierownik kursu w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki służby i podmiotu ratowniczego.
Zalecana jest również wizyta słuchaczy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub szpitalu posiadającym specjalistyczny oddział np.: toksykologiczny, oparzeniowy, hiperbaryczny, zakaźny oraz w zintegrowanym stanowisku kierowania Państwowej Straży Pożarnej lub w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dla służb zmilitaryzowanych zaleca się także ćwiczenia z zakresu wypełniania protokołu MEDEVAC.

Kurs jest prowadzony przez akredytowany ośrodek z Poznania.

Kliknij tutaj, aby zapisać się na kurs pierwszej pomocy lub przejdź do pełnej listy naszej oferty.

Najbliższe kursy

W najbliższym czasie nie ma zaplanowanych kursów. W celu uzyskania dalszych informacji proszę przejść do działu kontakt.
Zapisz się

 

Dlaczego warto?

Wszystkie szkolenia przeprowadzane są w grupach 6 - 10 osobowych (w zależności od wybranego rodzaju kursu). Czytaj więcej!

Nasi partnerzy:

 
slowa kluczowe

© BON-MED 2009
Centrum Szkolenia Ratownictwa
Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona główna | O firmie | Informacje | Oferta | Galeria | Zapisz się | Kontakt | Mapa strony